• Sparkle Ferney Paez
 • Sparkle Eliana Cejas
 • Sparkle Joshua Giles
 • Sparkle Verbenia Sousa
 • Sparkle Sharon Hall
 • STRONGER THAN BEFORE VIP TICKET
 • Sparkle PR Junio 1 & 2
 • Jacqueline Tirado Junio 1 | 7:30pm
 • Ileana González Junio 2 | 9:30am
 • Paula White Junio 2 | 11:00pm
 • Bethliza Cintron Junio 2 | 1:00pm
 • Sharon Hall Junio 2 | 2:30pm
 • We have to elevate
 • To love God
 • #ItShallMakeYouFree
 • #firstthinksfirst
 • #youhaveachoice
 • Official Music
 • Our world...
 • The Greatest...
 • #togodbetheglory